PODKLADY NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU PRE: PREVÁDZKOVÉ A PODNIKATEĽSKÉ OBJEKTY

Znalecký posudok na prevádzkové a podnikateľské objekty:

 • Aktuálny doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva LV
  (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk).
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy pozemkov (parciel), na ktorých sa nachádzajú
  stavby a ktorá zachytáva skutkový stav, pre právne účely. (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk).

 • V prípade neaktuálnosti kópii z katastrálnej mapy - geometrický plán ohodnocovaných pozemkov a stavieb vždy ak sa ohodnocuje stavba, ktorá sa nachádza na pozemku iného
  vlastníka a vždy ak došlo ku zmene (pozemkov alebo stavieb), ktorá nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napr. prístavby, novostavby...), potvrdený katastrálnym úradom.

 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva,
  dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).

 • Projektová dokumentácia stavieb a pozemkov - právoplatná, s vyznačením právoplatnosti - územné rozhodnutie, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, povolenie stavebných zmien, projektovú dokumentáciu stavieb; resp. zameranie skutkového stavu. Kúpnopredajné zmluvy, dedičské rozhodnutia, vyjadrenia štátnych orgánov a pod. pridelenie súp. čísla, užívacie povolenie alebo doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k
  predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva.

 • Zmluvy o zradení vecných bremien.

 • Zmluvy o správe nehnuteľností.

 • Iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívanímnehnuteľností (napr. Predkupné práva a pod.)·

 • Zmluvy o službách spojených s údržbou nehnuteľností alebo prehlásenie, že nie sú
  uzatvorené.

 • Údaje o vlastníkovi a výmerách cudzích pozemkov zastavaných stavbami klienta.

 • Doklad o veku objektu. Najvhodnejší je doklad o kolaudácii, prípadne starší
  znalecký posudok.

 • Doklady, potrebné pre stanovenie výnosu:
  - Nájomné zmluvy
  - Poistné zmluvy - suma za ročné poistenie nehnuteľností (stavieb).
  - Ročné náklady na prevádzku stavieb - nehnuteľností -
  elektrická energia, zemný plyn, dodávka tepla , dodávka TÚV SV, likvidácia
  odpadov a iné.
  - Daňový výmer k dani z nehnuteľností za predchádzajúce
  obdobie (ročný) alebo záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností.