Pozemné stavby

Odvetvie je zamerané na posudzovanie pozemných stavieb, najmä budov, bytov, priemyselných stavieb, športovísk a pod.: posudzovanie zabudovaných stavebných konštrukcií, porúch stavieb, kvality vykonaných stavebných prác, technickej deliteľnosti stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a pod.

Znaleckú činnosť v odvetví Pozemné stavby vykonávam ako zamestnanec znaleckej organizácie Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava (ďalej len "TSÚS"), ktorá je zapísaná Ministerstvom spravodlivosti SR v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod číslom 900191 a pôsobí okrem iného ako znalecká organizácia aj v odvetviach:  pozemné stavby, vodohospodárske stavby, dopravné stavby, banské stavby, stavebné konštrukcie, stavebná fyzika, poruchy stavieb, projektovanie stavieb, stavebný materiál, statika stavieb.

Do riešenia znaleckého posudku je možné zapojiť aj ďalších špecialistov a využiť prístrojové vybavenie akreditovaného skúšobného laboratória TSÚS.

Podrobnejšie informácie nájdete na https://www.tsus.sk/sluzby/znalectvo.php.