Znalecké posudky vypracovávam v odvetviach:

Postup vypracovania znaleckého posudku:

  1. Žiadosť o vypracovanie znaleckého posudku a zabezpečenie podkladov na vypracovanie
    znaleckého posudku objednávateľom.

  2. Dohodnutie dátumu a času obhliadky.

  3. Obhliadka celej nehnuteľnosti znalcom za účasti objednávateľa (zameranie nehnuteľnosti,
    vyhotovenie technického popisu nehnuteľnosti, fotodokumentácie, predloženie podkladov k vypracovaniu znaleckého posudku objednávateľom).

  4. Vypracovanie znaleckého posudku.

  5. Odovzdanie znaleckého posudku spolu s originálmi podkladov, ktoré objednávateľ poskytol znalcovi.