PODKLADY NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU PRE:

RODINNÉ DOMY, REKREAČNÉ DOMY, CHATY A CHALUPY

Znalecký posudok na rodinný dom:

 • Aktuálny doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva LV
  (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk),
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy pozemkov (parciel), na ktorých sa nachádzajú
  stavby a ktorá zachytáva skutkový stav, pre právne účely (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk),

 • V prípade neaktuálnosti kópii z katastrálnej mapy - geometrický plán ohodnocovaných pozemkov a stavieb vždy ak sa ohodnocuje stavba, ktorá sa nachádza na pozemku iného
  vlastníka a vždy, ak došlo ku zmene (pozemkov alebo stavieb), ktorá nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy (napr. prístavby, novostavby...), potvrdený katastrálnym úradom,

 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...),

 • Projektová dokumentácia stavby a pozemkov - právoplatná, s vyznačením právoplatnosti - územné rozhodnutie, stavebné a kolaudačné rozhodnutie, povolenie stavebných zmien, projektovú dokumentáciu stavieb; resp. zameranie skutkového stavu,

 • Vyjadrenia štátnych orgánov o pridelení súp. čísla, užívacie povolenie alebo doklad o začatí užívania, znalecké posudky vypracovávané k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, užívacie povolenia prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií.


Znalecký posudok na novostavbu - rozostavaný rodinný dom:

 • Aktuálny doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva LV
  (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk),
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy pozemkov (parciel), na ktorých sa nachádzajú
  stavby a ktorá zachytáva skutkový stav, pre právne účely. (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk),

 • Geometrický plán so zameraním rozostavanej stavby, ktorý musí byť overený príslušnou správou katastra nehnuteľností (v rozpiske červená pečiatka katastrálneho úradu),

 • Zmluva o výstavbe,

 • Stavebné povolenie - s vyznačením právoplatnosti,

 • Projektová dokumentácia stavby (kompletná).