Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody.

Znalecký posudok v odvetví odhad hodnoty nehnuteľností slúži na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri predaji domu a pod.).

Znalecký posudok sa vypracováva pre konkrétny účel - právny úkon, pričom každý má svoje špecifiká, ktoré je potrebné rešpektovať. Účelom znaleckého posudku môže byť:

a) dedičské konanie,

b) záložné právo,

c) prevod nehnuteľnosti,

d) nepeňažný vklad do spoločnosti,

e) zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností,

f) nájom pozemkov,

g) ohodnotenie zložiek podnikov,

h) vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyporiadanie podielového vlastníctva,

i) určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu, právo prejazdu a pod.)

j) iné (exekúcia nehnuteľnosti a pod.)

Zoznam podkladov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty jednotlivých nehnuteľností si môžete prezieť tu: