PODKLADY NA VYPRACOVANIE ZNALECKÉHO POSUDKU PRE:

POZEMKY

Znalecký posudok na pozemok v intraviláne obce (v zastavanom území obce):

 • Aktuálny doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva LV
  (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk).

 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy pozemkov (parciel), na ktorých sa nachádzajú
  stavby a ktorá zachytáva skutkový stav, pre právne účely. (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk).

 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva,
  dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...).

 • Geometrický plán ak sa ním dokumentujú zmeny, ktoré ešte nie sú zakreslené v
  katastrálnej mape.

Znalecký posudok na pozemok v extraviláne obce (mimo zastavaného územia obce) a je vedený v katastri nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad; chmeľnica, vinica, záhrada:

 • Aktuálny doklad o vlastníctve - výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva LV
  (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk).
 • Aktuálna kópia príslušnej katastrálnej mapy pozemkov (parciel), na ktorých sa nachádzajú
  stavby a ktorá zachytáva skutkový stav, pre právne účely. (v štandardných prípadoch postačuje výpis vytvorený cez www.katasterportal.sk).

 • Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV - doklad o poslednom prevode alebo prechode (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva,
  dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva ...)

 • Zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdno-ekologická jednotka, vydáva príslušný okresný úrad, odbor poľnohospodárstva).

 • Informácia o územnom pláne, alebo územné rozhodnutie, stavebné povolenie.

 • Geometrický plán ak sa ním dokumentujú zmeny, ktoré ešte nie sú zakreslené v
  katastrálnej mape.